When and what for

Expedition members

The Yug river

Nizhny Yenangsk

Rovdino

Knyazevo

Ustyinskoe

Utmanovo

Podosinovez